Philippine Music

Filipinos are known to be great musicians worldwide. This is due to their dedication and intense love for music. Even from its pre-Hispanic life, Filipinos expressed themselves through their ethnic musical instruments. These early settlers in fact played variety of musical instruments including flutes, nose flutes, and guitars to play appropriate songs in celebration of courtship, marriage, harvest and offerings. Many of their songs have been interpreted recently to pay tribute to Filipino traditional music. From ethnic rhythm to contemporary pop of the present times, Filipino musicians are thriving according to their levels of creativity. Danceable tunes delight party goers, melodious folk songs hit the radios of patriotic listeners, and romantic ballads exclusively magnetize poignant hearts.

Far from what everyone knows about music in the Philippines, the country in fact has abundant musical talents that have established themselves in the international scene. Despite the thriving influences of high-tech produced music nowadays, Filipinos kept their music roots in the family and schools. Not necessarily those ethnic ritual compositions but those original compositions formatted through adaptation of Classical music of the west produced by Filipino talents who received their trainings from the clergy during the Spanish colonial period.

The earliest foreign-influenced Filipino entertainment is the Awit and Kurido or Corrido- a musical show of dances and songs replacing the ancient epics during the conversion of early Filipinos to Christianity. Local talents adapted and performed this musical form into several dialects such as Pampango, Ilokano, Ilongo, Tagalog and Bicol.

Another form commonly known for its sophistication is Sarswela (Zarzuela), a pleasing show of combined acting and singing introduced by the Spanish in the late 19th century along with the arrival of American productions. That time, Zarzuelas were performed as a means of political protest and criticism against the colonizing Americans. Today, Zarzuelas are common festival shows taking part in commemorating the country’s rich traditions.

The most romantic of all is Kundiman, a combination of romantic words and mellow tunes interpreted through songs. Its musical structure derived basically from Kumintang or well-adored Tagalog songs composed to express romantic feelings and admiration for someone.

Below are examples of Philippine folksongs popularized according to the country’s ethno-linguistic groups:

Tagalog:

Bahay kubo

Bahay kubo, kahit munti

Ang halaman doon ay sari-sari,

Singkamas at talong Sigarilyas at mani

Sitaw, bataw, patani

Kundol, patola, upo’t kalabasa

At saka meron pang

Labanos, mustasa

Sibuyas, kamatis

Bawang at luya

Sa paligid nito puno ng linga.

Paruparong Bukid

Paruparong bukid na lilipad-lipad

Sa gitna ng daan papagapagaspas

Isang bara ang tapis

Isang dangkal ang manggas

Ang sayang de kola

Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!

May suklay pa mandin — uy!

Nagwas de-ohetes ang palalabasin

Haharap sa altar at mananalamin

At saka lalakad na pakendeng-kendeng.

Magtanim ay Di Biro

Magtanim ay di biro

Maghapong nakayuko

Di naman makatayo

Di naman makaupo

Halina, halina mga kaliyag

Tayo’y magsipag-unat-unat

Magpanibago tayo ng lakas

Para sa araw ng bukas

Bicol:

Salampating Guminaro

Salampating guminaro

Guminaro dahil saco

Ano daw an kinamundo

Ta naglayog nin harayo.

Luminayog paibaba

Napaturo si sacong luha

Naging salog, naging sapa

Naging danao na dacula.

Hala cang salampati ca

Madacop ca nin iba

Ilalaog ca sa hawla

Sa hawlang may seradura

Salampating liyaliya

Tuminogdon sa kristia

Pag-abot ni señor cura

Kuminantang alleluya.

Sarong Banggi

Sarong Bangui, sa higdaan

Nacadangog aco nin huni nin sarong gamgam

A luba co, caturugan

Baco cundi simong boses iyo palan

Refrain:

Dagos aco bangon, si sacuyang mata iminuklat

Catong kadicluman ako nangalagcalag

Si sacuyang mata paghiling pasiring sa ita-as

Simong Naong nahiling co maliwanag

Sarong bangui, sa higdaan

Nacadangog ako nin huni nin sarong gamgam

Sa luba co, caturugan

Baco cundi simong boses iyo palan

Dandansuy

Dandansuy, bayaan ta icaw

Pauli aco sa payaw

Ugaling cun icaw hidlawon

An payaw imo nang tan-awon

Si Nanay si Tatay

Si Nanay si Tatay di co babayaan.

Balaquid na boot an sacuyang utang

Si pagdara saco nin siyam na bulan

Gatas cong dinodo di co mabayadan.

Ay Nanay ay Tatay con ako humale,

Hihidawon mo man sa gabos mong aki

Macacoa ca man nin macacasangli

Dai macaarog kan sacong ugali

Ay Nanay ay Tatay kun ako maraot

Pogotan nin payo ibontog sa lawod

Con mahiling nindo na naganod-anod

Ay Nanay ay Tatay sapuda man tolos.

Ilocano:

Pamulinawen

Pamulinawen

Pusok imdengam man

‘Toy umas-asug

Agrayo ‘ita sadiam

Panunotem man

Dika pagintultulngan

‘Toy agayat, agruknoy ‘ita emmam.

Essem a diak kalipatan

‘Ta nasudi unay a nagan

Ta uray sadin’ ti ayan

Disso sadino man

(Aw-awagak a di agsarday
‘Ta naganmo nga kasam-itan)

No alagip ka, usok ti mabang-aran

(Adu a sabsabong, adu a rosrosas

Ti adda ditoy, Nena, a mabuybuyak,

Ngem awan man laeng ti sabali a liwliwak

No di la dayta sudim ken imnas)

Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing

Ti ayat ti maysa nga ubing

Nasamsam-it ngem hasmin

Kasla sabong nga apag-ukrad

Iti bulan ti Abril

Ti ayat ti maysa a lakay

Aglalo no agkabaw

Napait, napait, napait a makasugkar

Anansata, o, Lelong

Agsapulka iti balo

A kapadpad ‘ta ubanmo

Ken dayta tuppolmo

Manang Biday

Manang Biday, ilukat mo man

‘Ta bintana ikalumbabam

Ta kitaem ‘toy kinayawan

Ay, matayakon no dinak kaasian

Siasinnoka nga aglabaslabas

Ditoy hardinko pagay-ayamak

Ammom ngarud a balasangak

Sabong ni lirio, di pay nagukrad

Denggem, ading, ta bilinenka

Ta inkanto ‘diay sadi daya

Agalakanto’t bunga’t mangga

Ken lansones pay, adu a kita

No nababa, imo gaw-aten

No nangato, dika sukdalen

No naregreg, dika piduten

Ngem labaslabasamto met laeng

Daytoy paniok no maregregko

Ti makapidut isublinanto

Ta nagmarka iti naganko

Nabordaan pay ti sinanpuso

Alaem dayta kutsilio

Ta abriem ‘toy barukongko

Tapno maipapasmo ti guram

Kaniak ken sentimiento

O Naraniag a Bulan

O, naraniag a bulan

Un-unnoyko’t imdengam

Dayta naslag a silawmo

Dika kad’ ipaidam

O, naraniag a bulan

Sangsangitko imdengam

‘Toy nasipnget a lubongko

Inka kad’ silawan

Tapno diak mayaw-awan

No inka nanglipaten

Karim kaniak naumagen

Samsam-itek ni patay

O, bulan ket klonem

Nanglaylay ‘toy ayatkon

Inka kadi palasbangen

Un-nnoyko darasem nga ikeddeng

Visayan:

May Kabaw

May kabaw kong gialimahan

Gipasilong sa landong sa kahoy

Pag-abot sa kahaponon,

ibalhin ko intawon

Ang baba`, a wangi-wangi-on

Ang dalunggan ikapay-kapay

Ang ikog ilamba-lamba

Ibugaw sa daghang langaw

Ang Bol-anon

Kon ikaw Inday, mangitag pamanhonon

siguro-a baya Inday ang Bol-anon.

Kun matuman mo, suwerte ka

Ang Bol-anon buotan gayod

Magmahal kanimo hangtod sa kahangtoran

Apan ayaw baya, Inday ug hikalimte

bisag dakog gusto, magdili-dili

Ilabina gayod sa palikerong ulitawo

Kay siya Inday Mohangyo kanimo.

Kapampangan:

Atin Cu Pung Singsing

Atin cu pung singsing

Metung yang timpucan

Amana que iti

Queng indung ibatan

Sancan queng sininup

Queng metung a caban

Mewala ya iti

E cu camalayan!

Ing sucal ning lub cu

Susucdul queng banua

Mecurus queng gamat

Babo ning lamesa

Ninu mang manaquit

Queng singsing cung mana

Calulung pusu cu

Manginu ya queca!

O caca O caca

O caca, o caca

Cabalat papaya,

Sabian mu nang patas

Nung e na ca bisa

Refrain:

Queta man quecami

Dacal lang baluga

Mangayap la queca

Biasa lang mamana!